Eisen aan geregistreerd lid/therapeut


Opties tot inschrijving als RCN-lid:

 1. Inschrijving RCN binnen 2 jaar na afstuderen bij een door het register geaccordeerde opleiding (iig UIN).

 2. Her-inschrijving RCN na een periode van uitschrijving als RCN-lid  

 3. Inschrijving RCN na periode  >2 jaar na afstuderen bij een door het register geaccordeerde opleiding (iig UIN) en niet eerder RCN lid geweest en WEL 320 uur per jaar werkzaam geweest als craniosacraaltherapeut

 4. Inschrijving RCN na periode  >2 jaar na afstuderen bij een door het register geaccordeerde opleiding (iig UIN) en niet eerder RCN lid geweest en NIET (voldoende uren) werkzaam geweest als craniosacraaltherapeut

 

Eisen aan geregistreerd therapeut/RCN-lid:

Geldend voor de gehele registratieperiode van 5 jaar:

 • Voldoen aan de voorwaarden die zijn geformuleerd in het verklaringsformulier voor RCN therapeuten.

 • Praktijk voldoet aan de eisen voor visitatie. Bij meerdere locaties worden alle locaties gevisiteerd. Bij een verhuizing van de praktijk moet opnieuw visitatie plaatsvinden.

 • Registratie van de patiëntengegevens en het borgen van de privacy hiervan, patienten administratie moet voldoen aan de eisen van de AVG, zie de website van de Rijksoverheid.

 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering die voldoet aan de eisen van de WKKGZ.

 • Voldoen aan de werkureneis als craniosacraaltherapeut:

Minimaal 8 uur per week, gedurende 40 weken per jaar. In totaal 320 uur per jaar. Dit houdt in 1600 uur per 5 jaar.

We houden daarbij 80% patiënt-contacturen en 20% patiënt-gerelateerde werkzaamheden aan.

 • Reanimatie/AED diploma:
  Ieder lid van het RCN is verplicht in het bezit te zijn van een geldig reanimatie diploma (BLS = Basic Life Support) bij voorkeur behaald bij de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR), het Rode Kruis of de Nederlandse Hartstichting. Minimaal elke twee jaar dient het RCN lid zijn reanimatie/AED diploma te herhalen.
  Voor leden die kinderen van 0-18 jaar behandelen is ook het PBLS diploma verplicht. Ook dit diploma dient minimaal elke twee jaar te worden herhaald. Nieuwe leden hebben een jaar de tijd om aan deze verplichting te voldoen.

 • Aantal bij- en nascholingspunten (gerekend in studiebelastingsuren SBU) te behalen in 5 jaar: minimaal 160 (SBU) per 5 jaar voor bij- en nascholing in verschillende clusters: CST-gerelateerd (minimaal 60 SBU), jaarlijks intervisie/supervisie (minimaal 40 SBU) en andersoortige therapeutische activiteiten.

 • Een digitale profielpagina up to date houden, met daaraan gekoppeld een logboek van je SBU voor bij- en nascholing.

 • Lidmaatschap bij een beroepsvereniging voor craniosacraal therapeuten wordt ten zeerste aangeraden.

    

Geldend voor groep 1 en 3

Er is een coulanceregeling voor de werkuren van kracht voor de startende leden die net gediplomeerd zijn. Deze regeling gaat in vanaf  het moment van afstuderen. 1e jaar 100 uur, 2e jaar 200 uur, 3e jaar 300 uur. Vanaf 4e jaar gewoon voldoen aan 320 uur. Dat houdt in dat je in de eerste registratieperiode als startend therapeut 1242 uur moet hebben gewerkt, waarvan 994 directe tijd, dit zijn 80% patiënt-contacturen. De andere 20% betreft patiënt gerelateerde werkzaamheden.

 

Geldend voor groep 2 en 3

Bij (her-)inschrijving dient er tijdens de periode zonder lidmaatschap te worden voldaan aan de intervisie en bij-nascholingseisen, zoals hierboven beschreven.

Als je niet voldoet aan de bij- en nascholingseisen val je in groep 4.  

 

Geldend voor groep 4

In overleg met het bestuur en/of accreditatiecommissie toetsen van werkuren en bij- en nascholingsuren (uitgaande van start logboekperiode vanaf 2 jaar na diplomering)

Bij onvoldoende werkuren en/of SBU-uren opnieuw examen doen bij een door het register geaccordeerde opleiding.

 

Zoeken