Klacht en tuchtregeling therapeut


Beroepscode therapeuten

Geregistreerde craniosacraal therapeuten zijn verplicht zich te houden aan het Reglement ethiek en beroepscode Craniosacraal therapie Nederland (RCN). In deze richtlijnen staan regels over de privacy van de patiënt, de geheimhoudingsplicht, de inrichtingseisen van de praktijk en de ethische regels omtrent de relatie met de patiënt en met andere hulpverleners in de gezondheidszorg.

 

Klachtenroute

 • Als een patiënt ontevreden is over de zorg of een klacht heeft over de zorg, is het nog steeds zo dat de eerste stap altijd is om hun ongenoegen of klacht te melden bij de therapeut en samen het gesprek aan te gaan.
 • Als dat gesprek niet tot een oplossing leidt, kan de patiënt de klacht -schriftelijk- kenbaar maken bij de craniosacraaltherapeut. Na ontvangst van de klacht kan deze door de therapeut aangemeld worden bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir.
 • Wat ook bij een abonnement op een klachtenfunctionaris en een geschilleninstantie duidelijk moet zijn, is dat je als craniosacraal therapeut altijd verplicht bent om zelf de klacht van je patiënt zorgvuldig te onderzoeken.
 • De behandeling van een klacht is gericht op het bereiken van een oplossing.
 • Als therapeut moet je de patiënt op de hoogte houden van de voortgang van de behandeling van de klacht.
 • Als de klachtenfunctionaris wordt ingeschakeld geeft hij/zij geen oordeel over de klacht maar zal hij/zij zich inzetten om tot een oplossing van de klacht te komen. Dat kan betekenen dat de klachtenfunctionaris zal proberen om het gesprek met jou en de patiënt op gang te helpen en daarin te bemiddelen.
 • Als therapeut moet je binnen zes weken nadat een klacht bij je is ingediend, schriftelijk aan de patiënt meedelen tot welk oordeel je bent gekomen en of er tot maatregelen is besloten. De klachtenfunctionaris ontvangt hiervan een afschrift. Eventueel kan deze periode met schriftelijk toelichting, door de therapeut met maximaal 4 weken worden verlengd.
 • Als deze afhandeling met de klachtenfunctionaris niet tot het gewenste resultaat leidt  kan de klacht schriftelijk worden ingediend bij de onafhankelijk geschileninstantie Zorggeschil. 
 • Wij hebben als RCN binnen de overkoepelende organisatie CBZR een abonnement op een klachtenfunctionaris op afroep bij Quasir. Op dit moment zijn de klachtenfunctionarissen mevrouw L. de Boon en mw. M. Muntendam, tel. 06-48445538.
 • Indien de patient dit wenst kan hij of zij zich ook direct wenden tot het onafhankelijk tuchtcollege waar het RCN bij aangesloten is. Het adres van het tuchtcollege is verder op deze pagina te vinden.

 

Bij zeer ernstige klachten, calamiteiten of seksueel misbruik zal door het bestuur van het RCN altijd melding worden gemaakt aan de inspectie voor de gezondheidszorg (in het kader van de wet KKGZ).


De doelstelling van de klachtenregeling is vooral het terug horen van ontevredenheid of klachten om zodoende de kwaliteit van de aangeboden zorg te garanderen en zo nodig te verbeteren. De beroepsgroep heeft de wens het belang van de patiënt en de goede naam van de craniosacraal therapie in het algemeen en de geregistreerde craniosacraal therapeuten in het bijzonder te beschermen.


De klachtenafhandeling is voor de patiënt geheel kosteloos. Wel komen eventuele reiskosten of kosten voor bijstand of gederfde inkomsten voor eigen rekening.


De vertrouwenspersonen voor de therapeuten zijn:

 • Mevrouw Thea van Berk-Vos - craniosacraal therapeut en lid RCN
 • De heer Tino Corver - craniosacraal therapeut en lid RCN

Tuchtrecht RCN

Naast een onafhankelijke klachtenfunctionaris met een onafhankelijke klachtencommissie en een onafhankelijke geschilleninstantie hanteert het RCN ook het tuchtrecht. Via het tuchtrecht is het RCN in staat sancties op te leggen aan de bij een klacht betrokken therapeut of wanneer een geregistreerd lid van het RCN de craniosacraal therapie in zijn algemeenheid of de beroepsgroep in het bijzonder schade toebrengt.

Indien de klacht van dusdanig ernstige aard is dat dit noodzakelijk wordt geacht, zal een klacht via het tuchtcollege behandeld worden, conform het tuchtreglement. Het RCN is aangesloten bij een onafhankelijk tuchtcollege.

Het onafhankelijk tuchtcollege en het college van beroep worden voorgezeten door:

 • Mr. A.L.K. Blokland
 • Mr. O. Nijhuis

 

Daarnaast zijn er afgevaardigden opgenomen uit de drie volgende beroepsverenigingen:

 • Nederlandse Werkgroep voor Practizijns (NWP)
 • Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG)
 • Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeswijzen (Zhong)
 • Register Craniosacraal therapie Nederland (RCN)

Vanuit het RCN zijn afgevaardigd:

 • Wouter Knol (craniosacraal therapeut)
 • Michelle van Aken (craniosacraal therapeut)

 

Het adres van het onafhankelijk tuchtcollege is:

Postbus 2122, 6020 AC Budel

Zoeken